خون شناسی وبانک خون آزمایشگاهی

یکشنبه 7 مهر‌ماه سال 1392

انسان

آری از پشت کوه آمده ام ،

چه میدانستم: اینور کور باید،  

برای ثروت حرام خورد، 

برای عشق خیانت کرد ،

برای خوب دیده شدن باید دیگری را بد نشان داد ،

برای به عرش رسیدن باید دیگری را به فرش کشاند ،

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم، 

می گویند : از پشت کوه آمده، 

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد، 

تا اینور کوه باشم و گرگ........................................................................................... 

((محمد بهمن بیگی))